1-symbiotistry   2-PinkDayLadyFlowerTaste   3-JennyGinseng   4-Cattail   4-Pofoxglo   5-Stigma   6-GarlanAndBrooch   7-Nettato